Акорди. Тризвучия

Акорд в музиката е термин, който се отнася до група ноти, които се свирят едновременно на музикален инструмент. На пианото това означава, че натискаме три или повече клавиша едновременно. Тоновете на акордът могат да бъдат подредени на интервал терца. Акорд състоящ се от три тона се нарича тризвучие,

от четири тона- четиризвучие

и от пет тона- петзвучие.

Най-ниският тон на акорда се нарича примов (основен). Той служи, като основа за акорда.

Вторият тон е терцов, третият- квинтов и т.н.

В зависимост от интервала между основния и терцовия тон и между основния и квинтовия, тризвучията биват:

  • мажорно или голямо – състои се от голяма терца (2 тона) + малка терца (1 тон и 1/2);
  • минорно или малко – състои се от малка терца + голяма терца;
  • умалено– състои се от малка терца + малка терца и увеличено– състои се от голяма терца + голяма терца.

Върху всички степени на мажорните и минорните тоналности могат да се построят тризвучия.

Главни и второстепенни тризвучия

Тризвучията построени върху главните степени (I, IV и V), най-добре отразяват функциите на лада. Тризвучието, построено върху първата степен на лада се нарича тоническо. То се отбелязва с главната буква T. Тоническото тризвучие изразява устойчивост и завършеност. Тризвучието, построено върху четвъртата степен на лада се нарича субдоминантово. То се отбелязва с главната латинска буква S. Субдоминантовото тризвучие изразява неустойчивост. Тризвучието, построено върху петата степен на лада се нарича доминантово. То се отбелязва с главната латинска буква D. Доминантовото тризвучие изразява отново като субдоминантовото неустойчивост. При него се усеща силен стремеж към тониката.

Останалите тризвучия построени върху II-ра, III-та, VI-та и VII-ма степени се наричат второстепенни.

Обръщения на тризвучията

Всеки тон на тризвучието може да се яви в долния, средния или горния глас. По този начин акордът може да бъде построен в три хармонични положения (обръщения). Те зависят от това кой от тоновете на акорда е в най-ниския глас. Това са:

  • квинтакорд (T5) – когато основния тон е в най-ниския глас (бас)
  • секстакорд (Т6) – когато терцовия тон е в най-ниския глас (бас)
  • квартсекстакорд (Т6/4)- когато квинтовия тон е в най-ниския глас (бас)

Секстакордът (6) биват:

  • мажоренсъстои се от малка терца (1 тон и 1/2 + чиста кварта (2 тона и 1/2);
  • миноренсъстои се от голяма терца (2 тона) + чиста кварта;
  • увеличенсъстои се от голяма терца + умалена кварта (2 тона) и умален състои се от малка терца + увеличена кварта (3 тона)

Квартсекстакордът (6/4) бива:

мажоренсъстои се от чиста кварта + голяма терца и миноренсъстои се от чиста кварта + малка терца;

увеличенсъстои се от увеличена кварта + голяма терца и умален състои се от умалена кварта + малка терца