Четиризвучия

Акорд, състоящ се от четири различни тона наричаме четиризвучие.

Най-широко приложение в музикалната практика е четиризвучието, построено върху V степен- доминантово четиризвучие. Когато основният му тон е в баса, доминантовото четиризвучие се нарича доминантов септакорд. То се състои от мажорно тризвучие + малка септима от основния тон. Отбелязваме го като D7.

Освен в основно хармоническо положение D7 се явява и в следните обръщения:

  • квинтсекстакорд (D65) – когато терцовият тон е в баса;
  • терцквартакорд (D43) – когато квинтовият тон е в баса;
  • секундакорд (D2)– когато септимовият тон е в баса.