Динамика

posted in: Музикален речник | 0

Различните степени на силата, с която се изпълняват музикалните произведения или част от тях, се нарича динамика. Тя се означава с динамични знаци, които се поставят под нотите. Най-често се употребяват следните знаци:

  • p (piano)- тихо
  • mf (mezzo forte)- полусилно
  • f (forte)- силно
  • pp (pianissimo)- много тихо
  • ff (fortissimo)- много силно

Постепенното усилване на силата на музиката се отбелязва със знака crescendo,

а постепенното намаляване със знака desrescendo или diminuendo

Динамиката е важно средство за музикалната изразителност. Тя спомага за по-пълното изразяване характера на творбата и придава красота и релефност на изпълнението.